A leírás tájékoztatást nyújt ügyfeleink, leendő ügyfeleink, és bármely érdeklődő részére az adatkezelésről, valamint a biztosítási titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatok védelme kiemelten fontos a Korrekt Partner Hungary Biztosítási Alkusz Kft. számára. A megadott adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, melyet cégünk magára nézve kötelezőnek ismer el és azokat maradéktalanul betart. A Korrekt Partner Hungary Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása és őrzése során.

 

Az adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a weboldalt üzemeltető Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft.

 

Név (adatkezelő): Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 1.em. 5/a.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5. 1.em. 5/a.

Képviseli: Pucher György ügyvezető igazgató

Adószám: 13278696-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-727146

Telefonszám: 317-3938

Fax szám: 235-0753

E-mail cím: info@korrektpartner.com

Adatfeldolgozó: Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://azure.microsoft.com/hu-hu/

Adatkezelésért felelős személy: Pucher György, 06-70/238-3160.

 

Amennyiben kérdése merülne fel, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Fogalmak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • „tevékenységi központ”:
  • a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
  • b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
 • „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 • „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 • „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 • „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 • „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
  • a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  • b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  • c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 • „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
  • a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
  • b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 • „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 • „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv(19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 • „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

Az adatkezelés célja

Cégünk biztosítási illetve pénzügyi termékekkel/szolgáltatásokkal (biztosítás, befektetés, megtakarítás, hitel, bankszámla, lakástakarék, egészségpénztár, stb.) foglalkozik. Adatkezelésünk célja a tevékenységünkhöz kapcsolódó szerződések megkötése, módosítása, állományban tartása, kárrendezésben történő segítségnyújtás, a jogszabályok által előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és iratmegőrzési kötelezettségek teljesítése, továbbá a vállalt szolgáltatás nyújtása és marketing tevékenység. A szerződések megkötéséhez nélkülözhetetlenek az elkért személyes adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és a szerződő fél / biztosított / kedvezményezett (a továbbiakban együttesen: érintett) között létrejött „szerződés teljesítése” (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

Adatkezelési alapelvek

Az adatkezelés teljes folyamatában meg kell felelni az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan adat kezelhető, ami az adatkezelés céljának teljesítéséhez elengedhetetlen. A személyes adat a szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és szükség esetén naprakészségét.

 

Az érintett az adatkezelés során jogosult bármikor az adatok helyesbítését kérni.

 

A Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft. jogosult a az érintett személyes adatait külön írásbeli hozzájárulás nélkül a pénzügyi szolgáltatókhoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden biztonsági, technikai, és szervezési óvintézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft. mint adatkezelő, az ügyfelek adatait a saját informatikai rendszerében számítógépes úton is kezeli. Az adatkezelés során betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét, továbbá a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényt, illetve az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig tart. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik vagy az önkéntes hozzájárulást visszavonják, az adatkezelő véglegesen törli a személyes adatokat, a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve (biztosítási titok megőrzési kötelezettség, pénzmosási, számviteli törvény és más jogszabályban előírt kötelezettség.

 

A létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adatokat addig kezeljük, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft. köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes jogalap.

 

Hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatkezelés

A hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés célja, hogy a Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft. pénzügyi szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtson – különös tekintettel a szolgáltatók termékeit illetően, illetve kedvező lehetőségekről, újdonságokról-, továbbá mivel állományában társasházi szerződéseket is kezel, ezért információkkal szolgáljon a társasházkezeléssel kapcsolatos változásokat érintően.

 

Hírlevél szolgáltatásunkra a bármikor díjmentesen fel, illetve le lehet iratkozni. Hírlevél szolgáltatásunk igénybevétele nem feltétele a szerződésből eredő szolgáltatás nyújtásának vagy szerződés megkötésének. Az adatkezelés jogalapja az érintett feliratkozó önkéntes hozzájárulása, mely bármikor visszavonható.

 

Hírlevél szolgáltatásunknál a kezelt adatok köre az érintett neve és e-mail címe. Az adatok forrása az érintettek általi önkéntes hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok.

 

Hírlevelet addig küldünk, amíg él hírlevél szolgáltatásunk. A szolgáltatás határozatlan idejű. A hírlevél szolgáltatásról bármikor le lehet iratkozni. A leiratkozással a kezelt adatokat azonnal töröljük.

 

Elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy a korábban létrejött vagy a jövőben létrejövő szerződésekkel kapcsolatos nyilatkozatokat, dokumentumokat a Korrekt Partner Hungary Alkusz Kft. vagy az egyéni üzletkötője részére elektronikus úton küldje meg a megadott e-mail címekre.

 

Az adatkezelés célja a szerződésekkel kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok, fotók elektronikus intézése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely bármikor visszavonható. Visszavonás vagy az elektronikus kommunikációhoz való hozzájárulás meg nem adása esetén a szerződésekkel kapcsolatos ügyek (adatváltozás bejelentés, felmondás, kárügyintézés stb.) postai úton vagy személyesen intézhetők.

 

A kezelt adatok köre a szerződés adatai, így különösen a szerződő adatai és elérhetőségei, a szerződés típusa, kárbejelentés.

 

Az adatkezelés időtartama – jogszabálytól eltérő rendelkezés hiányában -, addig tart, amíg az alapul szolgáló szerződéses jogviszony fennáll.

 

Titoktartási kötelezettségek

A tagállamok egyedi szabályokat fogadhatnak el annak érdekében, hogy meghatározzák a felügyeleti hatóságoknak az 58. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt hatáskörét olyan adatkezelőkre vagy adatfeldolgozókra vonatkozóan, amelyek az uniós vagy a tagállami jog alapján, vagy az illetékes nemzeti szervek által alkotott szabályok alapján szakmai titoktartási kötelezettség vagy azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak, ha ez szükséges és arányos a személyes adatok védelméhez való jog és a titoktartási kötelezettség összeegyeztetése érdekében. E szabályokat csak azokra a személyes adatokra kell alkalmazni, amelyeket az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó e titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenység során kapott vagy szerzett.

Minden tagállam legkésőbb 2018. május 25-ig értesíti a Bizottságot az (1) bekezdés alapján elfogadott szabályokról, továbbá haladéktalanul értesíti a Bizottságot az említett szabályokat érintő későbbi módosításokról.

 

Az érintettek jogai

Az érintett kérhet az adatkezelőnél:

 • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • a tárolt személyes adatok helyesbítését, továbbá
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével-, törlését.

 

Az érintett bármely csatornán (levél, telefon, fax, e-mail) beérkező megkeresésére az adatkezelő legfeljebb 15 napon belül, írásos formában tájékoztatást nyújt.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, akkor azon adatokat az adatkezelő helyesbítheti.

 

Tiltakozási jog, jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá;
 • törvénybe meghatározott egyébe esetben.

 

A tiltakozást az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles kivizsgálni, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett a döntéssel nem ért egyet, továbbá ha az adatkezelő a 15 napos határidőt nem tartja be, akkor – a döntés közlésétől, illetve a határidőtől számított 30 napon belül -, bírósághoz fordulhat, valamint fentieken túl a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) eljárást kezdeményezhet.

 

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Polgári Törvénykönyvről
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) a biztosítási tevékenységről

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím:

Telefon: 391-1400

Fax: 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu